Διαβάστε προσεκτικά τους διάφορους τρόπους χρήσης αυτού του ιστότοπου πριν περιηγηθείτε στις σελίδες του. Συνδεμένοι με αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης ​​Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, οι διαχειριστές αυτής της ιστοσελίδας www.magickart.eu είναι:

Εκδότης του ιστότοπου:

αριθμός Magickart SIRET: 495333189 Υπεύθυνος συντακτικής: Cazot 7 rue Alexendre Fleming Τηλέφωνο: 061 306 511 - Fax: 0613036511 Email: contact@magickart.fr Website: www.magickart.eu

Φιλοξενία:

Υποδοχή: ovh roubaix Ιστοσελίδα: www.ovh.com

Ανάπτυξη:

dvi production Διεύθυνση: ales Δικτυακός τόπος: www.dviproduction.fr

Όροι χρήσης:

Αυτός ο δικτυακός τόπος (www.magickart.eu) είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες web (HTML, HTML5, JavaScript, CSS, κλπ ...) για καλύτερη άνεση και μια πιο ευχάριστη γραφικά, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε σύγχρονα προγράμματα περιήγησης, όπως Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, κλπ ... Η νομική ειδοποίηση έχει δημιουργηθεί στον δικτυακό τόπο της γενικής ανακοίνωσης γεννήσεων, που προσφέρεται από την Welye. Η Magickart εφαρμόζει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να εξασφαλίσει αξιόπιστες πληροφορίες και αξιόπιστη ενημέρωση των ιστοσελίδων της. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα ή παραλείψεις. Ο χρήστης πρέπει επομένως να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών από και να αναφέρει τυχόν αλλαγές στον ιστότοπο που κρίνει χρήσιμες. δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τη χρήση αυτών των πληροφοριών και τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημιές που μπορεί να προκύψουν. Cookies: Ο δικτυακός τόπος www.magickart.eu ενδέχεται να σας ζητήσει να δεχθείτε cookies για σκοπούς στατιστικής και προβολής. Ένα cookie είναι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σκληρό σας δίσκο από το διακομιστή του ιστότοπου που επισκέπτεστε. Περιέχει αρκετά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας σε ένα απλό αρχείο κειμένου που έχει πρόσβαση ένας διακομιστής για να διαβάσει και να αποθηκεύσει πληροφορίες. Ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την αποδοχή cookies. Σύνδεσμοι υπερκειμένου: Οι ιστότοποι μπορούν να προσφέρουν συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους ή άλλους πόρους που διατίθενται στο Διαδίκτυο. Η Magickart δεν έχει κανέναν τρόπο να ελέγξει τοποθεσίες σε σχέση με τους ιστοτόπους της. δεν απαντά ή δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών τοποθεσιών και πηγών. Δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές, ανεξαρτήτως φύσεως, που προκύπτουν από το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ή από εξωτερικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουν, ή οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει αυτά τα στοιχεία. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτή τη χρήση είναι η πλήρης ευθύνη του χρήστη, ο οποίος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης του. Οι χρήστες, οι συνδρομητές και οι επισκέπτες των ιστότοπων δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια υπερ-σύνδεση σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη άδεια του Magickart. Σε περίπτωση που ο χρήστης ή επισκέπτης θα ήθελε να δημιουργήσει μια υπερ-σύνδεση από έναν από τους ιστοχώρους Magickart, θα πρέπει να στείλετε ένα email προσβάσιμο στην ιστοσελίδα για να διατυπώσει το αίτημά του για δημιουργία ενός υπερσύνδεσμο. Η Magickart διατηρεί το δικαίωμα να δέχεται ή να απορρίπτει μια υπερ-σύνδεση χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογήσει την απόφασή της.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Όλες οι δραστηριότητες και οι πληροφορίες της εταιρείας παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας www.magickart.eu.

Η Magickart προσπαθεί να παρέχει στον ιστότοπο www.magickart.eu όσο το δυνατόν ακριβείς πληροφορίες. οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.magickart.eu δεν είναι εξαντλητικές και οι φωτογραφίες δεν είναι συμβατικές. Τους υπόκεινται σε τροποποιήσεις που έγιναν από τότε που ξεκίνησαν. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.magickart.eu δίδονται ως ένδειξη και ενδέχεται να αλλάξουν ή να εξελιχθούν χωρίς προειδοποίηση.

Συμβατικοί περιορισμοί των δεδομένων:

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες και ο ιστότοπος ενημερώνεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές του έτους, αλλά μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή παραλείψεις. Αν δείτε ένα κενό, λάθος ή ό, τι φαίνεται να είναι μια δυσλειτουργία, ευχαριστώ ευγενικά να το αναφέρετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@magickart.fr, περιγράφοντας το πρόβλημα όσο το δυνατόν ακριβέστερα (σελίδα προβληματική, τύπος υπολογιστή και προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, ...). Κάθε περιεχόμενο που μεταφορτώνεται είναι υπό την ευθύνη του χρήστη και υπό την αποκλειστική ευθύνη του. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά στον υπολογιστή του χρήστη ή οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων μετά τη λήψη. Επιπλέον, ο χρήστης του ιστότοπου συμφωνεί να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας πρόσφατο εξοπλισμό, χωρίς να περιέχει ιούς και με πλοήγηση

 Web : www.magickart.eu

Hébergement :

Hébergeur : ovh roubaix Site Web : www.ovh.com

Développement :

dvi production Adresse : ales Site Web : www.dviproduction.fr

Conditions d’utilisation :

Ce site (www.magickart.eu) est proposé en différents langages web (HTML, HTML5, Javascript, CSS, etc…) pour un meilleur confort d'utilisation et un graphisme plus agréable, nous vous recommandons de recourir à des navigateurs modernes comme Internet explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, etc… Les mentions légales ont été généré sur le site Générateur de mentions légales, offert par Welye. Magickart met en œuvre tous les moyens dont elle dispose, pour assurer une information fiable et une mise à jour fiable de ses sites internet. Toutefois, des erreurs ou omissions peuvent survenir. L'internaute devra donc s'assurer de l'exactitude des informations auprès de , et signaler toutes modifications du site qu'il jugerait utile. n'est en aucun cas responsable de l'utilisation faite de ces informations, et de tout préjudice direct ou indirect pouvant en découler. Cookies : Le site www.magickart.eu peut-être amené à vous demander l’acceptation des cookies pour des besoins de statistiques et d'affichage. Un cookies est une information déposée sur votre disque dure par le serveur du site que vous visitez. Il contient plusieurs données qui sont stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier texte auquel un serveur accède pour lire et enregistrer des informations . Certaines parties de ce site ne peuvent être fonctionnelle sans l’acceptation de cookies. Liens hypertextes : Les sites internet de peuvent offrir des liens vers d’autres sites internet ou d’autres ressources disponibles sur Internet. Magickart ne dispose d'aucun moyen pour contrôler les sites en connexion avec ses sites internet. ne répond pas de la disponibilité de tels sites et sources externes, ni ne la garantit. Elle ne peut être tenue pour responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit, résultant du contenu de ces sites ou sources externes, et notamment des informations, produits ou services qu’ils proposent, ou de tout usage qui peut être fait de ces éléments. Les risques liés à cette utilisation incombent pleinement à l'internaute, qui doit se conformer à leurs conditions d'utilisation. Les utilisateurs, les abonnés et les visiteurs des sites internet de ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce site sans l'autorisation expresse et préalable de Magickart. Dans l'hypothèse où un utilisateur ou visiteur souhaiterait mettre en place un hyperlien en direction d’un des sites internet de Magickart, il lui appartiendra d'adresser un email accessible sur le site afin de formuler sa demande de mise en place d'un hyperlien. Magickart se réserve le droit d’accepter ou de refuser un hyperlien sans avoir à en justifier sa décision.

Services fournis :

L'ensemble des activités de la société ainsi que ses informations sont présentés sur notre site www.magickart.eu.

Magickart s’efforce de fournir sur le site www.magickart.eu des informations aussi précises que possible. les renseignements figurant sur le site www.magickart.eu ne sont pas exhaustifs et les photos non contractuelles. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. Par ailleurs, tous les informations indiquées sur le site www.magickart.eu sont données à titre indicatif, et sont susceptibles de changer ou d’évoluer sans préavis.

Limitation contractuelles sur les données :

Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possibles et le site remis à jour à différentes périodes de l’année, mais peut toutefois contenir des inexactitudes ou des omissions. Si vous constatez une lacune, erreur ou ce qui parait être un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le signaler par email, à l’adresse contact@magickart.fr, en décrivant le problème de la manière la plus précise possible (page posant problème, type d’ordinateur et de navigateur utilisé, …). Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l'utilisateur et sous sa seule responsabilité. En conséquence, ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dommage subi par l'ordinateur de l'utilisateur ou d'une quelconque perte de données consécutives au téléchargement. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d'autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de Magickart.

Propriété intellectuelle :

Tout le contenu du présent sur le site www.magickart.eu, incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive de la société à l'exception des marques, logos ou contenus appartenant à d'autres sociétés partenaires ou auteurs. Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l'accord exprès par écrit de Magickart. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. En outre, les propriétaires des Contenus copiés pourraient intenter une action en justice à votre encontre.

Déclaration à la CNIL :

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ce site n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (www.cnil.fr).

Litiges :

Les présentes conditions du site www.magickart.eu sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litiges qui pourraient naître de l'interprétation ou de l'exécution de celles-ci seront de la compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège social de la société. La langue de référence, pour le règlement de contentieux éventuels, est le français.

Données personnelles :

De manière générale, vous n’êtes pas tenu de nous communiquer vos données personnelles lorsque vous visitez notre site Internet www.magickart.eu. Cependant, ce principe comporte certaines exceptions. En effet, pour certains services proposés par notre site, vous pouvez être amenés à nous communiquer certaines données telles que : votre nom, votre fonction, le nom de votre société, votre adresse électronique, et votre numéro de téléphone. Tel est le cas lorsque vous remplissez le formulaire qui vous est proposé en ligne, dans la rubrique « contact ». Dans tous les cas, vous pouvez refuser de fournir vos données personnelles. Dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser les services du site, notamment celui de solliciter des renseignements sur notre société, ou de recevoir les lettres d’information. Enfin, nous pouvons collecter de manière automatique certaines informations vous concernant lors d’une simple navigation sur notre site Internet, notamment : des informations concernant l’utilisation de notre site, comme les zones que vous visitez et les services auxquels vous accédez, votre adresse IP, le type de votre navigateur, vos temps d'accès. De telles informations sont utilisées exclusivement à des fins de statistiques internes, de manière à améliorer la qualité des services qui vous sont proposés. Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.